ספרים וסופרים

Another Shazak Project by Rabbi Moshe Moscowitz
 
Please email Comments/suggestions/feedback/disagreements.

ENCYCLOPEDIA OF GEDOLEI YISROEL – ONE PDF – 717 pages!

אנצקלופדיה לתולדות גדולי ישראל – ד’ חלקים 

אנצקלופדיה יהודית – דעת 

Join our Seforim VaSofrim WhatsApp group!

For Seforim VaSofrim updates, PDFs and more....

Thanks! We'll reply asap

error: Alert: Content is protected.